fbpx

Alapszabályunk kivonata

BMW Autóklub Magyarország
ALAPSZABÁLY
kivonata

l. Az Egyesület általános adatai és meghatározása

1.1. Az Egyesület elnevezése: BMW Autóklub Magyarország (továbbiakban: Egyesület). Az Egyesület elnevezéséhez a BMW Club Europa e.V. közvetítése útján a BMW AG hozzájárult.

1.2. Az Egyesület székhelye: 1162 Budapest, Lajos u. 104.

1.3. Az Egyesület nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 7546. (Pk. 61.077/1996.)

1.7. Az Egyesület meghatározása: Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a Ptk. 61-64. §-ai alapján magánszemélyek, jogi személyek és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő tagsági viszonyon alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amelyet alapítók 1962-ben a Magyar Autóklub keretében alakult Magyar BMW Klub utódjának tekintenek. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi.

2. Az Egyesület céljai, tevékenysége

2.1. Az Egyesület célja általánosságban:
a/ a BMW márkájú gépkocsik tulajdonosainak és használóinak összefogása és érdekképviselete, érdekvédelme,
b/ a BMW gépkocsit használók észrevételeinek tapasztalatainak, igényeinek és javaslatainak összegyűjtése, majd ezek rendszeres közvetítése a gyártóhoz, valamint a hazai forgalmazókhoz és szervizekhez,
c/ a BMW autókról közérthető praktikus kézikönyvek, használati útmutatók készítése, valamint idegennyelvű dokumentáció fordítása és az érdeklődő tagok rendelkezésére bocsátása,
d/ közreműködés a BMW márka imázsának magyarországi népszerűsítésében,
e/ BMW járművek vezetőinek segítségnyújtás a közúti közlekedésben.

2.2. Az Egyesület a fentieken túlmenően az alábbi célokat és feladatokat látja el:
a/ segítségnyújtás az új vagy használt BMW jármű vásárlásához, valamint ezen jármű üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához és alkatrész beszerzéséhez,
b/ ismeretterjesztő és szórakoztató társasági programok, törzstag minősítő rendszer és éves klubbajnokság, valamint bel- és külföldi túrák szervezése. Részvételi lehetőség biztosítása a belföldi és külföldi BMW találkozókon,
c/ közreműködés a BMW Klubélet magazin szerkesztésében, hírlevelek kiadása, s ezzel a klubélet nyilvánosságának elősegítése,
d/ kedvezményes akciók szervezése az alkatrészek beszerzéséhez, valamint a járművek üzemeltetéséhez, javításához kedvezmények biztosítása.

2.3. Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket folytatja:
a/ a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés területén az Egyesület tagjai jó példával elöl járnak a közúti közlekedésben. Az Egyesület oktatást szervez a közlekedésbiztonság, a KRESZ változások, valamint az autógyártásban használatos új technikák, megoldások ismertetése érdekében. Ezen kívül autóvezetői tréningeket tart a gépkocsivezetési képességek fejlesztése, valamint a vezetéstechnikai, s ehhez kapcsolódó műszaki ismeretek növelése céljából. (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 4. pont)
b/ a természetvédelem, az állatvédelem és a környezetvédelem körében az Egyesület tagjai a közúti közlekedésben való részvétel során fokozott gondot fordítanak a természet- és környezetvédelem szempontjaira. Vonatkozik ez különösen a környezetszennyező anyagok /akkumulátorok, gumiköpenyek/ kiselejtezésének módjára és az állatok védelmére. (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 8., 9. pont)
c/ a sport területén az Egyesület autós vetélkedők, tájékozódási és más sportversenyek rendezésével biztosítja a sportolásra vágyók igényeinek kielégítését. (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 14. pont)
d/ a közrend és közlekedésbiztonság védelme érdekében az Egyesület egyéb más mellett az ORFK-OBB-gal együttműködve balesetmegelőzési programokat szervez. (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 15. pont).

2.4. Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében a közhasznú szolgáltatásait nem csupán a tagjai részére nyújtja, hanem valamennyi természetes személy, jogi személy és más szervezet részére lehetővé teszi a szolgáltatásainak igénybevételét.

3. A tagsági jogviszony keletkezése

3.1. A tagsági formák a következők: alapító tag, rendes tag, pártoló tag, támogató tag és tiszteletbeli tag.
Az Egyesület tagja lehet valamennyi belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei. Az Egyesületbe történő ki- és belépés önkéntes. A tagsági viszony a tagfelvétellel jön létre.

3.2. Alapító tag az, aki a jelen Alapszabályban megjelölt célokkal egyetért, azok megvalósításában aktívan részt kíván venni, BMW típusú jármű áll a tulajdonában vagy használatában és 1995. október 31. napjáig kérte felvételét az Egyesületbe.

3.3. Rendes tag az, aki a jelen Alapszabályban megjelölt célokkal egyetért, azok megvalósításában aktívan részt kíván venni, BMW típusú jármű áll a tulajdonában vagy használatában és az 1995. október 31. napját követően benyújtott saját kezűleg aláírt tagfelvételi kérelmét az Egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával elfogadja.

3.4. Pártoló tag az, aki a jelen Alapszabályban megjelölt célokkal egyetért, azok megvalósításában aktívan részt kíván venni, azonban nem áll BMW típusú jármű a tulajdonában vagy használatában és tagfelvételi kérelmét az Egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával elfogadja. Amennyiben az alapító tagnak, vagy rendes tagnak a BMW járműve feletti rendelkezési joga megszűnik, úgy a tag köteles ezt a tényt az Elnökség részére írásban bejelenteni és hat hónap türelmi idő elteltét követően az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával pártoló taggá válik.

3.5. Támogató tag az, aki a jelen Alapszabályban megjelölt célokkal egyetért, azonban az Egyesület tevékenységében folyamatosan részt venni nem tud, és az Egyesület tevékenységét akár pénzben, akár egyéb vagyoni hozzájárulással támogatja, amennyiben első alkalommal éves szinten legalább 200.000 Ft értékben és az azt követő években éves szinten legalább 100.000 Ft értékben támogatja az Egyesületet. A támogató tagsági címet az Egyesület Elnöksége adományozza, és a cím viselését az érdekeltnek felajánlja.

3.6. Tiszteletbeli taggá azon személyeket kérheti fel az elnökség, akik a munkásságukkal jelentős mértékben segítik az Egyesület céljainak megvalósítását. A tiszteletbeli tagokat az elnökség választja ki és kéri fel a tisztség elfogadására, s egyidejűleg meghatározza a tiszteletbeli tagság időtartamát.

3.7. A tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos feladatokat az elnökség látja el. Az elnökség az Egyesület tagjairól folyamatos nyilvántartást vezet.
A tagfelvételről az elnökség dönt. Az elnökség a tagfelvételről a belépési nyilatkozat kézhezvételét követő ülésén köteles dönteni és erről a kérelmezőt írásban értesíteni. Az elnökség felvételt megtagadó döntése ellen a közgyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni, amely a következő ülésén köteles azt megtárgyalni.

4. A tagsági jogviszony megszűnése

4.1. A tagsági viszony megszűnik: kilépéssel, törléssel, illetve kizárással.

5. A tagok jogai és kötelezettségei

5.3. Az Egyesület tagja:
a/ jogosult az Egyesület tevékenységében és az Egyesület, valamint a BMW Club Europa rendezvényein részt venni, szolgáltatásait, kedvezményeit igénybe venni, s a belépődíjas rendezvényeken kedvezményt igénybe venni,
b/ az Egyesület működésével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tenni, az Egyesület tagságát érintő ügyekben az Elnökségtől tájékoztatást kérni,
c/ a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívására javaslatot tenni,
d/ a közgyűlésen részt venni, észrevételt tenni,
e/ választhat és választható, amennyiben ez utóbbit jogszabály nem zárja ki,
f/ jogosult az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni,
g/ a BMW Klubélet, a BMW Magazin és az MBA 1962 hírlevél példányait igényelni és díjtalanul átvenni,
h/ az Egyesület elnökség által készíttetett jelvényét és emblémáját viselni, BMW járművén elhelyezni. A tag csak az egyesületi tevékenységgel és tagsággal összefüggésben az elnökség részére történő előzetes bejelentést követően és az elnökség hozzájárulásával jogosult az Egyesület emblémáját tartalmazó termék előállítására, készíttetésére.

5.6. Az Egyesület tagja köteles:
a/ a közgyűléseken részt venni és tisztsége esetén az abból adódó kötelezettségeit teljesíteni,
b/ az Egyesület céljait és érdekeit szolgálni, a célkitűzések megvalósítását elősegíteni,
c/ az alapszabályt betartani és a közgyűlés határozatait, valamint az Elnökség döntéseit végrehajtani,
d/ a tagsági díjat rendszeresen fizetni és az önként vállalt közreműködést teljesíteni,
e/ az Egyesület tevékenységét népszerűsíteni és felelősségteljesen részt venni az új tagok ajánlásában, valamint a helyi szervezetek, típuscsoportok megalakításában,
f/ az Egyesület rendezvényein és összejövetelein taghoz méltó magatartást tanúsítani.

6. Az Egyesület működése

6.3. Az Egyesület feladatait a tisztségviselők, továbbá az alkalmilag feladatokat vállaló tagok és esetenként egyéb segítők közreműködésével látja el.

8. Közgyűlés

8.1. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon az Egyesület tagjain kívül bárki hallgatóságként  – tanácskozási és szavazati jog nélkül – részt vehet.

13. Helyi Szervezetek és Típuscsoportok

13.1. Az Egyesület szervezeti egységei a helyi szervezet és a típuscsoport. Helyi szervezetet és Típuscsoportot az Egyesület tagjai alakíthatnak. Helyi szervezet vagy Típuscsoport alakításához legalább 10 tag elhatározása szükséges. Helyi szervezetet elsősorban megyénként lehet alakítani, illetve amennyiben kisebb közigazgatási egység keretén belül a szükséges 10 fő tag elhatározása biztosított, úgy kisebb szervezeti egységenként (város) is lehet alakítani. Típuscsoportot az azonos típusú BMW járművek tulajdonosai alakíthatnak. A szervezeti egységek jogosultak az Egyesület nevét helyi szervezet esetén a közigazgatási egység nevével, Típuscsoport esetén annak megnevezésével kiegészíteni. A Egyesület szervezeti egysége jogi személyiséggel nem rendelkezik.

14. Az Egyesület működésének nyilvánossága

14.1. A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki hallgatóságként jelen lehet. Az Elnökség kijelölt tagja mind a közgyűlési meghívót, mind az elnökségi ülésre szóló meghívót a meghívók tagok részére történő elküldésével egyidejűleg az Egyesület honlapján közzéteszi.

15. Az Egyesület gazdálkodása

15.1. Az Egyesület céljainak megvalósításához szükséges pénzösszeget elsősorban a tagok által fizetett belépési díjakból és tagdíjakból, valamint a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból biztosítja.

17. Az Egyesület felügyelete és megszűnése

17.1. Az Egyesület tekintetében a törvényességi felügyeletét az Ügyészség a vonatkozó jogszabályok szerint látja el.